Loading...

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTAWY
POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO ZDROWE!

§1 POSTANOWIENIE OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez TERVIS Magdalena Cieślak ul. Sienkiewicza 28a, 69-110 Rzepin, NIP 779-227-42-53, REGON 080490447 . W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 
§2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczania zbilansowanego wyżywienia całodniowego składającego się z pięciu posiłków (śniadania, II śniadania, obiadu, przekąski i kolacji) lub office box w opcji zamówienia wersji testowej (opcja jednorazowa), na 1 dzień, 2 dni, 3 dni, 4 dni, 5 dni (1 tydzień), 10 dni (2 tygodnie), 15 (3 tygodnie) lub 20 dni (4 tygodnie). 1 tydzień zamówionego cateringu liczy się jako 5 dni robocze. Posiłki dostarczanie są od niedzieli do czwartku w godzinach popołudniowych z przeznaczeniem na dzień następny.
 2. Posiłki dostarczane są w plastikowych opakowaniach, co zapewnia wygodę i higienę. Dodatkowo posiłki obiadowe są przystosowane do odgrzewania w mikrofali, co zwiększa ich praktyczność. A cały zestaw zapakowany jest w elegancką papierową torbę.
 3. Ceny poszczególnych zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego zamówienia określone są w cenniku Zdrowe! Na stronie internetowej zdrowe.co
§3 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
 1. Zamówienie usług następuje w momencie uiszczenia opłaty przy zakupi cateringu na stronie internetowej zdrowe.co lub telefonicznie pod nr tel.
  +48 606 625 901.
 2. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania zamówienia, zamawiający zobowiązany jest poinformować Dietetyka/konsultanta żywieniowego o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 3. Kuchnia cateringu dietetycznego Zdrowe! zastrzega sobie prawo do wyeliminowania maksymalnie trzech składników wskazanych przez osobę zakupującą catering.
 4. Catering Dietetyczny Zdrowe! dokłada wszelkich starań przygotowywane posiłki były smaczne i wpływały pozytywnie na zdrowie i sylwetkę, jednak że przyjęcie zamówienia nie jest w żadnym razie równoznaczne z udzieleniem przez Zdrowe! zapewnienia, że świadczone usługi nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie, sylwetkę lub samopoczucie zamawiającego.
§4 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE
 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za zamówienie na dwa dni robocze przed jego realizacją przelewem bankowym na podstawie potwierdzenia zamówienia.

Numer rachunku bankowego PKO BP: 14 1020 2036 0000 0702 0094 8364

 1. Za dzień płatności uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Zdrowe! kwotą należności za dane zamówienie.
 2. Zamawiający zgadza się na otrzymanie potwierdzenia płatności w formie faktury elektronicznej zamiast paragonu fiskalnego.
§5 DOSTAWA
 1. Dostawa zamówienia odbywa się codziennie w godzinach porannych lub popołudniowych, co ustalane jest indywidualnie w każdym mieście. Każdy klient, który zakupił catering informowany jest o dostawach drogą mailową lub telefoniczną.
 2. W razie nieodebrania przez klienta zamówienia oraz braku kontaktu z klientem, uniemożliwiającego określenie nowego terminu dostawy zamówienia lub spowodowanego jakąkolwiek inną, leżącą po stronie klienta przyczyną zamówienie uważa się danego dnia za skutecznie doręczone.
  Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania zamówienia.
 3. Posiłki niedostarczone do klienta zostają przechowywane przez 12 godzin w chłodni kuchni Zdrowe! w mieście, w którym zostały przygotowane posiłki. W tym czasie klient może odebrać catering we własnym zakresie na własny koszt.
 4. Maksymalny czas realizacji usługi od momentu pojawienia się środków na koncie Zdrowe! wynosi 2 dni robocze. Standardowy czas realizacji wynosi 1 dzień roboczy.
§6 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
 1. Klient uprawniony jest do anulowania zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 14:00 2 dni robocze przed planowaną datą anulowania zamówienia. Zamówienie ulega wydłużeniu o anulowaną ilość dni.
 2. O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować pisemnie; Tj. w formie SMS pod nr tel. +48  606 625 901 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: zamowienia@zdrowe.co
§7 REKLAMACJE
 1. W razie niezgodności przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym zamówieniem klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem reklamacje@zdrowe.co
 3. Catering Dietetyczny Zdrowe! zobowiązany jest do wymiany będącego przedmiotem reklamacji zestawu albo wchodzącego w jego skład posiłku nie później niż w ciągu 3 godzin, a jeśli reklamacja została złożona po godz. 17:00 w dniu roboczym lub w dzień wolny od pracy w ciągu 6 godzin, po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem terminu wymiany. klient zobowiązany jest w takiej sytuacji do zwrotu reklamowanego posiłku lub posiłków kurierowi w nienaruszonym stanie.
 4. W razie stwierdzenia przez Catering Dietetyczny Zdrowe!, iż reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu reklamacji z zamówieniem, Catering Dietetyczny Zdrowe! poinformuje klienta o fakcie nieuwzględnienia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.
§8 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych. Administrator zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych klienta restauracji świadczącej usługi związane z realizacją zamówienia. Administratorem danych jest Tervis Magdalena Cieślak.