Loading...

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTAWY
POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO ZDROWE!

§1 POSTANOWIENIE OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Catering Dietetyczny Łukasz Jurkowski, Osiedle Wimar 6/15 , 69-100 Słubice, NIP 598-164-51-00, REGON 383618424. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.  
§2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczania zbilansowanego wyżywienia całodniowego składającego się z pięciu posiłków (śniadania, II śniadania, obiadu, przekąski i kolacji) lub office box (składający się z 3 lub 4 wybranych przez klienta posiłków) na dowolną ilość dni w granicach od 1 do 60 dni. Posiłki dostarczane są od niedzieli do czwartku w godzinach popołudniowych z przeznaczeniem na dzień następny.
 2. Klient ma prawo zamówienia maksymalnie jednego Pakietu Startowego.
  Kolejne zamówienia będą traktowane jako złożenie zamówienia na Pakiet „Podstawowa” lub Pakiet „Dieta Wegetariańska” w regularnej cenie tych produktów.
 3. Posiłki dostarczane są w plastikowych opakowaniach przystosowanych do odgrzewania w kuchence mikrofalowej. A cały zestaw zapakowany jest w papierową torbę.
 4. Ceny poszczególnych zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego zamówienia określone są w sklepie Zdrowe! Na stronie internetowej www.zdrowe.co/slubice/sklep
§3 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
 1. Zamówienie usług następuje w momencie uiszczenia opłaty przy zakupie cateringu na stronie internetowej www.zdrowe.co/slubice/sklep lub telefonicznie pod nr tel. +48 606 625 901.
 2. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania zamówienia, zamawiający zobowiązany jest poinformować Dietetyka/konsultanta żywieniowego o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 3. Catering Dietetyczny Zdrowe! dokłada wszelkich starań aby przygotowywane posiłki były smaczne i wpływały pozytywnie na zdrowie i sylwetkę, jednak że przyjęcie zamówienia nie jest w żadnym razie równoznaczne z udzieleniem przez Zdrowe! zapewnienia, że świadczone usługi nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie, sylwetkę lub samopoczucie zamawiającego.
§4 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

Klient ma możliwość rozliczenia się za zamówienie na kilka sposobów

 1. Szybka płatność internetowa tPay przy zamówieniu po przez sklep www.zdrowe.co/slubice/sklep
 2. Płatność gotówką u kierowcy podczas pierwszej dostawy zamówienia przy zamówieniu poprzez sklep www.zdrowe.co/slubice/sklep lub telefonicznie pod nr tel. +48 606 625 901.
 3. Płatność na konto – przelew tradycyjny przy zamówieniu poprzez sklep www.zdrowe.co/slubice/sklep lub telefonicznie pod nr tel. +48 606 625 901.

Numer rachunku bankowego PKO BP: 19 1020 2036 0000 0902 0118 3110

Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za zamówienie na dwa dni robocze przed jego realizacją przelewem bankowym na podstawie potwierdzenia zamówienia.

Za dzień płatności uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Zdrowe! kwotą należności za dane zamówienie.

§5 POTWIERDZENIE PŁATNOŚCI

Zamawiający zgadza się na otrzymanie potwierdzenia płatności w formie faktury elektronicznej przesłanej na adres mailowy podany podczas procesu rejestracji, zamiast paragonu fiskalnego.

§6 DOSTAWA
 1. Dostawa zamówienia odbywa się od niedzieli do czwartku w godzinach popołudniowych, co ustalane jest indywidualnie w każdym mieście. Każdy klient, który zakupił catering informowany jest o dostawach drogą mailową lub telefoniczną.
 2. W razie nieodebrania przez klienta zamówienia oraz braku kontaktu z klientem, uniemożliwiającego określenie nowego terminu dostawy zamówienia lub spowodowanego jakąkolwiek inną, leżącą po stronie klienta przyczyną zamówienie uważa się danego dnia za skutecznie doręczone.
  Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania zamówienia.
 3. Posiłki niedostarczone do klienta zostają przechowywane przez 12 godzin w chłodni kuchni Zdrowe! w Rzepinie przy ulicy Kościuszki 16. W tym czasie klient może odebrać catering we własnym zakresie na własny koszt.
 4. Maksymalny czas realizacji usługi od momentu pojawienia się środków na koncie Zdrowe! wynosi 2 dni robocze.
§7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
 1. Klient uprawniony jest do przesunięcia zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 14:00, 1 dzień roboczy przed planowaną datą dostawy posiłków, w tej sytuacji zamówienie ulega wydłużeniu o przesuniętą ilość dni.
 2. O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować pisemnie; Tj. w formie SMS pod nr tel. +48 606 625 901 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: slubice@zdrowe.co
§8 REKLAMACJE
 1. W razie niezgodności przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym zamówieniem klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: slubice@zdrowe.co
 3. Catering Dietetyczny Zdrowe! zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji i dostosowania odpowiedniej rekompensaty.
 4. W razie stwierdzenia przez Catering Dietetyczny Zdrowe!, iż reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu reklamacji z zamówieniem, Catering Dietetyczny Zdrowe! poinformuje klienta o fakcie nieuwzględnienia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni przedstawiając stosowne uzasadnienie.
§9 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Wykorzystanie podanych danych osobowych do celów innych niż wynikających wprost z wymogów realizacji zamówienia wymaga wyrażenia odrębnych zgód. Administrator zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych klienta podmiotom świadczącym usługi związane z realizacją zamówienia. Administratorem danych jest Catering Dietetyczny Łukasz Jurkowski, Osiedle Wimar 6/15 , 69-100 Słubice, NIP 598-164-51-00, REGON 383618424

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Drogi Kliencie

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Tobie kilka informacji.

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, a także na zapewnieniu Tobie możliwości realizowania wszystkich przysługujących Tobie w związku z RODO praw.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Catering Dietetyczny Łukasz Jurkowski, Osiedle Wimar 6/15 , 69-100 Słubice, NIP 598-164-51-00, REGON 383618424 .

Z Administratorem danych możesz się skontaktować drogą elektroniczną na e-mail: slubice@zdrowe.co lub telefonicznie 606 625 901.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu realizacji złożonego zamówienia cateringowego z dowozem na wskazany adres.

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

Okres przechowywania danych.

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania z usług cateringu.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

Z administratorem danych osobowych możesz się skontaktować drogą elektroniczną na e-mail: slubice@zdrowe.co lub telefonicznie 606 625 901.

Z administratorem danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.